Haberler

AKP’nin PTT A.Ş Planı Belli Oldu

tarafindan 3 Kasım 2009 tarihinde eklenmistir.1 Ekim 2009 tarihli resmi gazetede yayınlanan bakanlar kurulu planına göre işkolumuzdaki kurumlardan PTT’nin tekeli 2010 Mart sonuna kadar meclise getirilecek yasa ile kademeli olarak daraltılacak. Hükümet planından kastedilen yasal düzenlemeler PTT’yönetimi ve Ulaştırma Bakanlığının üzerinde uzun süredir çalıştığı PTT AŞ yasa taslağıdır. Aynı şekilde TRT ve RTÜK için de karasal yayın yerine kademeli olarak sayısal yayıncılığa geçilmesi hedefleniyor.

Bakanlar Kurulunun  PTT’ye ve diğer kurumlara yönelik planlarını içeren metin aşağıdadır.

PTT’YE YÖNELİK PLAN

KEİ üyesi ülkeler arasında posta hizmetleri, sivil havacılık, yayın düzenleyici kuruluşlar arasındaki varolan işbirliğinin geliştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir.

Posta hizmetleri piyasasının kademeli bir şekilde serbestleştirilmesi, rekabet ortamının oluşturulması, sektörde politika belirleme, düzenleme ve işletme birimlerinin ayrılması ve sektörün ilgili AB Direktifleri paralelinde yeniden yapılandırılmasına yönelik yasal düzenleme çalışmaları devam etmektedir.

 

Öncelik 50. Posta sektörü kalite, güvenilirlik ve erişilebilirlik esasları ile AB Müktesebatı paralelinde rekabetçi bir anlayışla yeniden yapılandırılacak ve sektörde etkin düzenleme ve denetim sağlanacaktır.

Tedbir 108.

Posta hizmetleri piyasasının kademeli olarak serbestleştirilmesi ve piyasada etkin rekabet ortamının sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Ulaştırma Bakanlığı

DPT,

Hazine Müsteşarlığı,

PTT

Mart Sonu

Posta sektörünü bütünüyle düzenleyecek yeni kanun tasarısı TBMM’ye sevk edilecektir. Söz konusu kanunla, işletmecilerden ayrı ve operasyonel olarak bağımsız düzenleyici ve denetleyici bir yapı oluşturulacak ve mevcut posta tekelinin daraltılması süreci başlatılacaktır.

Tedbir 109.

PTT Genel Müdürlüğünün sektörde oluşacak rekabet ortamına hazır hale getirilmesi için gerekli yasal düzenleme yapılacaktır.

Ulaştırma Bakanlığı

DPT,

Hazine Müsteşarlığı,

PTT

Mart Sonu

PTT Genel Müdürlüğünün, sektörün yeniden yapılandırılması çerçevesinde, oluşacak rekabet ortamına hazırlanması amacıyla organizasyon yapısının ve işleyişinin belirlenmesine yönelik kanun tasarısı TBMM’ye sevk edilecektir.

Öncelik 51. Yayıncılık sektörü teknolojideki gelişmeler de dikkate alınarak geliştirilecek, AB ülkelerine paralel olarak ülkemizde karasal sayısal yayıncılığa geçiş sağlanacaktır.

Tedbir 110.

Sayısal yayıncılık için gerekli mevzuat değişiklikleri yapılacak ve teknik altyapı çalışmalarına devam edilecektir.

RTÜK

Ulaştırma Bakanlığı,

DPT, BTK, TRT

Aralık Sonu

Karasal vericiler üzerinden sayısal yayıncılığa geçiş konusunda 3984 sayılı Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde gerekli değişiklikler yapılacak ve frekans planları hazırlanacaktır.

Tedbir 111.

Yayıncılık sektöründe AB’ye uyum amaçlı düzenlemeler gerçekleştirilecektir.

RTÜK

DPT

Haziran Sonu

Kapsam, tanımlar, yayın ilkeleri, yargı yetkisi, önemli olaylar, alım ve yeniden iletim, reklam pencereleri, bağımsız eserlerin teşviki gibi konularda Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Direktifine uyum amacıyla 3984 sayılı Kanunda ve ikincil mevzuatta değişiklikler yapılacaktır.

 

H. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI

1. Mevcut Durum

Elektronik haberleşme sektörü, iletişim hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulması yoluyla bilgi toplumuna dönüşümün hızlandırılması ve böylece ülkenin rekabet gücünün artırılması açısından kritik öneme sahiptir. 2004 yılında başlayan serbestleşmeyle birlikte sektörde rekabeti artırmaya yönelik düzenlemeler yapılmış, altyapı ve hizmet sunumu alanında sektöre yeni girişler olmuştur.

Türkiye’nin AB’ye katılım süreci kapsamında Bilgi Toplumu ve Medya Faslı’na ilişkin olarak 2006 yılı Haziran ve Temmuz aylarında yapılan tanıtıcı tarama ve ayrıntılı tarama toplantılarının ardından hazırlanan ülkemiz Müzakere Pozisyon Belgesi 2008 yılı Ekim ayında Avrupa Komisyonu’na iletilmiş ve bu Fasıl 18 Aralık 2008 tarihinde müzakereye açılmıştır.

AB düzenlemeleriyle uyumlu olarak hazırlanan ve sektörün ihtiyaç duyduğu düzenlemeler için genel çerçeveyi belirleyen 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu 10 Kasım 2008 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmış olup yetkilendirmeye ilişkin hususlar dışındaki hükümleri yayım tarihi itibarıyla, yetkilendirmeyle ilgili hükümleri ise yayım tarihinden altı ay sonra yürürlüğe girmiştir. Kanunun yürürlüğe girmesini takiben ikincil mevzuatın Kanuna uyumlaştırılması çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda, 2009 yılı Ekim ayı itibarıyla altı adet yönetmelik yürürlüğe konmuştur.

2009 yılı Ekim ayı itibarıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 332 işletmeci yetkilendirilmiş durumdadır. “Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği”nin 2009 yılı Mayıs ayında yürürlüğe girmesinin ardından daha önce uzak mesafe telefon hizmeti kapsamında şehirlerarası ve milletlerarası telefon hizmeti sunmak üzere yetkilendirilmiş olan işletmeciler, şehir içi telefon hizmetlerini de kapsayan sabit telefon hizmeti işletmecisi olarak yetkilendirilmiştir. Böylece, alternatif işletmecilerin sabit telefon hizmetleri pazarının önemli bir kısmını oluşturan şehir içi telefon hizmetleri pazarına girmelerine imkan sağlanmıştır. 2009 yılı Ekim ayı itibarıyla 57 işletmeci bu alanda yetkilendirilmiştir. 2009 yılı ikinci çeyreğinde alternatif işletmecilerin sabit telefon hizmetleri pazarındaki payı yüzde 9’a, faaliyet gösterdikleri pazar segmentlerinde toplam gelirden aldıkları pay ise yüzde 30’a ulaşmıştır.

Yetkilendirme Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesiyle sanal mobil şebeke hizmeti işletmeciliği alanında, 2009 yılı Ekim ayı itibarıyla dokuz adet işletmeci yetkilendirilmiştir. Bu alanda faaliyet gösterecek işletmecilerin, kıt kaynak kullanımı nedeniyle işletmeci sayısı sınırlandırılmış olan mobil haberleşme hizmetleri alanında rekabeti artırarak, mobil haberleşme platformları üzerinden yenilikçi hizmetler sunumunu geliştirmesi beklenmektedir.

Kablolu yayın hizmetleri ve kablo TV şebekesi üzerinden sunulabilecek diğer hizmetlere yönelik esaslar Yetkilendirme Yönetmeliği ile yeniden tespit edilmiş olup 2009 yılı Ekim ayı itibarıyla bu alanda sekiz işletmeci yetkilendirilmiştir.

Altyapıya dayalı rekabetin tesisini sağlamak üzere altyapı işletmeciliği konusunda 2009 yılı Ekim ayı itibarıyla 37 işletmeci yetkilendirilmiştir. Söz konusu işletmeciler, diğer şebeke endüstrilerinde faaliyet gösteren kamu kurumlarına ait mevcut fiber altyapısının işletilmesi ve bu kurumların geçiş haklarından faydalanılması konusunda çalışmalara ve kendi altyapılarını kurmaya başlamış olsalar da, altyapı işletmeciliğinde yeterli düzeyde rekabetçi bir piyasa henüz oluşmamıştır.

Alternatif işletmecilerin genişbant internet erişim hizmeti sunmalarına imkan veren yerel ağın paylaşıma açılması ve veri akış erişimine ilişkin olarak, 2009 yılı Eylül ayında Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından referans teklifler güncellenmiş ve bazı toptan tarifelerde indirime gidilmiştir. 2009 yılı Haziran ayı itibarıyla alternatif işletmecilerin genişbant erişim pazarındaki payı yüzde 6,6 seviyesindedir. Bu oran yüzde 54 seviyesinde olan AB ortalamasının oldukça altında olup genişbant erişim pazarındaki rekabet düzeyinin AB’ye nispetle düşük kaldığına ve uygulamaya konulan düzenlemelerin henüz istenen etkiyi oluşturmadığına işaret etmektedir.

Arabağlantı ücret tarifeleri 1 Mayıs 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere BTK tarafından yeniden belirlenmiştir. Sabit şebekede uygulanmak üzere alan içi ve alan dışı arabağlantı ücretlerinin yanı sıra yerel arabağlantı ücreti de tespit edilmiş, ancak alan içi ve alan dışı ücretlerde değişikliğe gidilmemiştir. Mobil şebekelerde çağrı sonlandırma ücretlerinde ise yüzde 30’a varan oranlarda indirimler yapılmıştır. Arabağlantı ücretleri şebekeler arası aramalarda kullanıcıya yansıyan maliyeti doğrudan etkilediğinden, bahsi geçen indirimlerin son kullanıcı tarifelerine olumlu yansıması beklenmektedir.

Mobil numara taşınabilirliği 2008 yılı Kasım ayında uygulamaya alınmış olup 30 Haziran 2009 itibarıyla 4 milyon civarında abone, numarasını taşımıştır. Sabit şebekeye ilişkin coğrafi ve coğrafi olmayan numara taşınabilirliği ise yasal olarak 2009 yılı Eylül ayında yürürlüğe girmiştir.

Üçüncü nesil (3G) mobil haberleşme hizmetlerine ilişkin yetkilendirme süreci 2009 yılı Nisan ayı sonunda tamamlanmış ve söz konusu hizmetler 2009 yılı Ağustos ayından itibaren sunulmaya başlanmıştır.

Sabit telefon abone sayısı 2005 yılındaki 19 milyon seviyesinden 2008 yılı sonunda 17,5 milyona kadar düşmüştür. Mobil telefon işletmecilerinin, sabit dahil diğer şebekelere doğru aramaları cazip kılan tarifeleri uygulamaya koyması sonucunda mobil telefon hizmetleri sabit telefon hizmetlerine daha güçlü bir alternatif durumuna gelmiş ve bu süreç sonucunda sabit telefon abone sayısındaki düşüş hızlanmıştır. Mobil telefon abone sayısı 2008 yılı sonunda 65,8 milyona ulaştıktan sonra takip eden aylarda, özellikle numara taşınabilirliğinin ve diğer şebekelere doğru aramaları cazip kılan tarifelerin uygulamaya konulması sonucunda ikinci hatların bir kısmının iptal edilmesi neticesinde azalarak 2009 yılı Haziran ayında 63,6 milyona düşmüştür.

Geçtiğimiz dönemde oldukça hızlı büyüme gösteren genişbant abone sayısındaki artış sürmekle birlikte büyüme hızı yavaşlamıştır. 2009 yılı Haziran ayı itibarıyla toplam genişbant abone sayısı 6,2 milyon seviyesindedir. Ancak, bu tarih itibarıyla yüzde 8,7 olan yoğunluk oranı, AB üyesi ülkeler ile kıyaslandığında düşük düzeyde kalmaktadır. Genişbant abonelerinin yüzde 98’lik kısmı erişim için ADSL teknolojisini kullanmakta olup alternatif genişbant altyapısı olan kablo internet teknolojisini kullanan abone sayısı 99 bin civarındadır. Kablo TV abone sayısı ise uzun süredir 1,15 milyon civarında seyretmektedir. Kablo TV platformuna ilişkin olarak TÜRKSAT ve kablo platform hizmeti işletmecileri arasında yaşanan hukuki sorunlar nedeniyle hem ADSL hizmetlerine çok önemli bir alternatif teşkil eden genişbant kablo internet hem de kablo TV hizmetlerinin kullanımında önemli bir ilerleme sağlanamamaktadır.

Uydu teknolojileri alanında yetkinliklerin geliştirilmesi ve milli uydu imal edilmesine yönelik Ar-Ge çalışmaları TÜRKSAT A.Ş. bünyesinde sürdürülmektedir.

Bilgi Teknolojileri (BT) sektörü, giderek büyüyen bir pazara sahip olması, iş süreçlerini etkinleştirerek rekabet gücüne sağladığı katkı ve yarattığı nitelikli istihdam olanaklarıyla, bilgi toplumuna dönüşüm sürecini destekleyecek temel sektörlerden biridir.

Yazılım ve hizmetler pazarı küresel krizin etkilerinin yoğun olarak görüldüğü 2009 yılında 2008 yılındaki seviyesini korumakla birlikte, toplam BT pazarı içerisinde aldığı pay yüzde 30’un altındadır. Bu oran, yüzde 65 civarında olan dünya ortalamasıyla karşılaştırıldığında oldukça düşük kalmaktadır. Hizmet pazarının oluşması, genel amaçlı bir teknoloji olan BT’nin kullanımının yaygınlaşması ve bu teknolojilerin beraberinde getireceği imkanlardan yararlanılabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Genellikle küçük ölçekli işletmelerden oluşan BT sektörünün temel sorunları arasında, nitelikli personel sayısının yetersiz oluşu, finansmana erişimde yaşanan güçlükler, kalite bilincinin oluşmaması, Ar-Ge ve yenilikçilik düzeyinin düşüklüğü, iç pazarın darlığı ve dış pazarlara açılmada yaşanan güçlükler ağırlığını korumaktadır.

Türkiye’nin uluslararası bilgi teknolojileri firmaları için üretim ve operasyon merkezi niteliği kazanarak doğrudan yabancı sermaye yatırımları için uygun ortam oluşturulması ve sektörde yer alan küçük ölçekli firmaların, uluslararası firmaların bölgesel ağlarını kullanarak yurt dışına açılmalarının sağlanması amacıyla kurulacak Bilişim Vadisi’ne ilişkin projenin fizibilite çalışmaları sürdürülmekte olup yer seçimi kararının alınmasından sonra fizibilitenin 2. aşama çalışmalarına başlanacaktır.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli personel sorununa çözüm geliştirmek üzere nitelikli bilişim çalışanları yetiştirilmesine yönelik e-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu kararı alınmış ve gerekli görevlendirme yapılmıştır. Eğitim konuları tespit edilmiş olup eğitimlerin 2009 yılı sonuna kadar başlatılması planlanmaktadır.

TABLO: IV. 26 Bilgi ve İletişim Teknolojilerine İlişkin Temel Göstergeler

 

2007

2008

2009(1)

Sabit telefon santral kapasitesi (bin hat)

21 772

22 921

23 000

Sabit telefon abone sayısı (bin kişi)

18 201

17 502

16 700

Sabit telefon abone yoğunluğu (%)

24,9

24,5

23,4

Mobil telefon abone sayısı (bin kişi)

61 975

65 824

62 000

Mobil telefon abone yoğunluğu (%)

84,9

92,1

87

Genişbant abone sayısı (bin kişi)

4 404

5 986

6 500

Genişbant abone yoğunluğu (%)

6

8,4

9

İnternet kullanıcı yoğunluğu (%)(2)

26,7

35,8

38,1

Kablo TV abone sayısı (bin kişi)

1 141

1 145

1 150

BİT Pazar Büyüklüğü (milyar ABD doları)

21,7

23,8

21,8

– Telekomünikasyon

17

16,7

15

– Bilgi Teknolojileri

4,7

7,1

6,8

Kaynak: BTK, TÜİK, IDC (International Data Corporation)

(1) Gerçekleşme tahmini

(2) 16-74 yaş arası nüfus bazındadır.

BİT sektörü büyüklüğü, 2008 yılı sonu itibarıyla 23,8 milyar ABD doları seviyesine ulaşmıştır. Pazarın, küresel krizin etkisiyle, 2009 yılında 21,8 milyar ABD doları seviyesine gerilemesi beklenmektedir. Bunun yüzde 69’unu telekomünikasyon sektörü, yüzde 31’ini ise bilgi teknolojileri sektörünün oluşturacağı öngörülmektedir.

Posta hizmetleri piyasasının kademeli bir şekilde serbestleştirilmesi, rekabet ortamının oluşturulması, sektörde politika belirleme, düzenleme ve işletme birimlerinin ayrılması ve sektörün ilgili AB Direktifleri paralelinde yeniden yapılandırılmasına yönelik yasal düzenleme çalışmaları devam etmektedir.

Karasal sayısal yayıncılığa geçiş politikası doğrultusunda 3984 sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuatta değişikliklere ihtiyaç duyulmakta olup, kanun tasarısı taslağı RTÜK tarafından hazırlanmaktadır. Söz konusu taslağın, yayıncılık sektöründe yaşanan teknolojik gelişmelere ve AB Müktesebatına uyum amacıyla yapılacak düzenlemeleri de kapsaması planlanmaktadır.

2. Temel Amaç ve Hedefler

BİT’in yaygınlaştırılması ve etkin kullanılmasıyla bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve bu yolla ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin artırılmasına katkı sağlanması temel amaçtır.

Bilgi Toplumu Stratejisinde yer verilen elektronik haberleşme sektörünün hizmet yeteneğinin rekabetçi bir ortamda küresel düzeyde geliştirilmesi hedefi doğrultusunda devletin düzenleyici rolü etkinleştirilecek, alternatif altyapı ve hizmetlerin devreye girmesi sağlanacak, pazarın potansiyel gelişimi ve bilgi toplumu hizmetlerinin yaygınlaşmasını olumsuz yönde etkileyen sorunlar giderilecektir.

Alternatif işletmecilerin mobil genişbant erişim piyasasına girmesine imkan verecek olan genişbant telsiz erişim hizmetlerinin yetkilendirilmesine ilişkin çalışmalar tamamlanacaktır.

Bilgi teknolojileri sektörünün, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde ortaya çıkacak iç talebi karşılayarak daha fazla değer yaratması ve dış pazarlarda yer edinebilmesi amacıyla küresel rekabet gücü artırılacaktır. Bu kapsamda, seçici bir yaklaşım izlenerek, bilgi teknolojileri hizmetleri alanında proje odaklı hizmetlere ve uygulama yönetimi, barındırma, iş süreçlerinin yönetimi gibi dış kaynak hizmetlerine, yazılım alanında ise rekabet avantajının daha yüksek olduğu telekomünikasyon, sağlık, eğitim, savunma sanayi gibi stratejik alanlara odaklanılacaktır. Bilişim Vadisi Projesi, fizibilite çalışmaları tamamlanarak başlatılacak ve Bilgi Toplumu Stratejisinde belirlenen diğer eylemlere ilişkin çalışmalar sürdürülecektir.

2010 yılı itibarıyla tamamlanması öngörülen Bilgi Toplumu Stratejisinden sonra uygulanmak üzere, AB’nin bu alandaki politika ve yaklaşımları da dikkate alınarak, yeni bilgi toplumu stratejisinin hazırlık çalışmalarına başlanacaktır.

Karasal vericiler üzerinden sayısal yayıncılığa geçiş amacıyla gerekli hukuki ve teknik altyapı tamamlanacak, analog karasal yayınlar 2015 yılına kadar sonlandırılacaktır.

18 Aralık 2008 tarihinde müzakereye açılmış olan Bilgi Toplumu ve Medya Faslı çerçevesinde AB Müktesebatı uyumuna yönelik düzenleme çalışmalarına devam edilecektir.

2010 yılında telekomünikasyon hizmet pazarı ve bilgi teknolojileri pazarının 2009 yılına göre yüzde 10 oranında büyüyerek sırasıyla 16,5 milyar ABD doları ve 7,5 milyar ABD dolarına ulaşması beklenmektedir. 2010 yılında mobil telefon abone yoğunluğunun yüzde 90 ve genişbant abone yoğunluğunun ise yüzde 11 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

3. Politika Öncelikleri ve Tedbirler

Öncelik/Tedbir

Sorumlu Kuruluş

İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar

Süre

Yapılacak İşlem ve Açıklama

Öncelik 45. Elektronik haberleşme sektöründe alternatif altyapı ve hizmetlerin sunumuna önem verilerek rekabet artırılacaktır.

Tedbir 99.

Şebeke altyapıları kurulurken, bu altyapılara paralel olarak fiber optik kablo şebekelerinin kurulmasına imkan veren fiziki altyapıların oluşturulmasına yönelik strateji geliştirilecektir.

Ulaştırma Bakanlığı

Enerji Bakanlığı,

Çevre ve Orman Bakanlığı,

DPT,

BTK,

İlgili diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları

Aralık Sonu

Karayolu, demiryolu, doğal gaz ve enerji iletim ve dağıtım hatları, içme suyu ve kanalizasyon şebekeleri gibi altyapıların kuruluş aşamasında fiber optik kablo şebekelerinin veya bunların kurulmasına imkan verecek fiziki altyapıların da oluşturulmasını özendirecek ve bu şekilde ülkenin telekomünikasyon altyapısının geliştirilmesine katkı sağlayacak yaklaşım ve uygulama önerileri tespit edilecektir.

Tedbir 100.

Genişbant telsiz erişim hizmetinin yetkilendirilmesine ilişkin hukuki ve idari süreçler tamamlanacaktır.

BTK

Ulaştırma Bakanlığı

Aralık Sonu

Kablosuz genişbant erişim hizmetlerinin sunulmasına imkan sağlanacak, mevcut genişbant altyapı ve hizmetlerine alternatif oluşturularak genişbant erişim piyasasında rekabet artırılacaktır.

Tedbir 101.

450-470 MHz frekans bandının boşaltılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

BTK

Ulaştırma Bakanlığı,

Emniyet Gn. Md.,

Büyükşehir Belediyeleri,

Üniversiteler

Aralık Sonu

450-470 MHz frekans bandının daha etkin kullanılarak frekans spektrumunda yeni hizmetler için yer açılmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir.

Tedbir 102. Kamu Güvenliği ve Acil Yardım Haberleşme Sisteminin kurulmasına ilişkin fizibilite çalışması tamamlanacaktır.

Ulaştırma Bakanlığı

İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Aralık Sonu

Kamu güvenliği ve acil yardım ihtiyaçlarının karşılanmasında haberleşme hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesini sağlayacak altyapının kurulmasına ilişkin fizibilte çalışması tamamlanacaktır.

Öncelik 46. Sektörde etkin rekabet ortamının tesis edilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan hukuki düzenlemeler tamamlanacaktır.

Tedbir 103.

Yalın ADSL uygulaması hayata geçirilecektir.

BTK

Ulaştırma Bakanlığı,

Rekabet Kurumu

Haziran Sonu

Tüketicilerin ADSL hizmetini sabit telefon hizmeti abonesi olmak zorunda kalmaksızın alabilmelerine imkan sağlayacak ve birçok ülkede de halihazırda uygulanmakta olan yalın ADSL uygulaması hayata geçirilecektir.

Tedbir 104.

Rekabet ihlallerine yönelik usul ve esasların belirlenmesi amacıyla düzenleme yapılacaktır.

BTK

Ulaştırma Bakanlığı,

DPT,

Rekabet Kurumu

Aralık Sonu

Telekomünikasyon sektöründe rekabeti engelleyici uygulamaların tanımlanmasında ve rekabet ihlali hallerinde uygulanacak usul ve esaslar belirlenecektir.

Öncelik 47. Bilgi teknolojileri alanında doğrudan yabancı yatırımlar için uygun ortam oluşturularak teknoloji transferine imkan sağlanacaktır.

Tedbir 105.

Bilişim Vadisi Projesi uygulama çalışmalarına başlanacaktır.

 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,

DPT,

YÖK,

TÜBİTAK, 

TOBB,

TTGV

Aralık Sonu

Türkiye’nin uluslararası bilgi teknolojileri firmaları için üretim ve operasyon merkezi niteliği kazanması ve sektörde yer alan küçük ölçekli firmaların, uluslararası firmaların bölgesel ağlarını kullanarak yurt dışına açılımlarının sağlanması amacıyla kurulacak Bilişim Vadisi’nin fizibilite çalışması doğrultusunda uygulama çalışmalarına başlanacaktır.

Öncelik 48. BİT sektörünün ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarında nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine yönelik eğitim programları hayata geçirilecektir.

Tedbir 106.

Nitelikli bilişim çalışanları yetiştirilmesi amacıyla sertifika programları uygulanacaktır.

Türkiye İş Kurumu

DPT,

Sivil Toplum Kuruluşları

Aralık Sonu

BİT sektörünün nitelikli personel ihtiyacı, belirlenecek uzmanlık alanlarındaki uluslararası kabul gören sertifika programları vasıtasıyla karşılanacaktır.

Öncelik 49. Bilgi Toplumu Stratejisi uygulama sonuçları değerlendirilerek 2010 sonrası için yeni politika ve stratejiler belirlenecektir.

Tedbir 107.

2010 yılı sonrasında uygulanacak bilgi toplumu stratejisinin hazırlık çalışmalarına başlanacaktır.

DPT

İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları

Aralık Sonu

2010 yılı sonunda tamamlanması öngörülen Bilgi Toplumu Stratejisi’nden sonra uygulanmak üzere, Avrupa Birliğinin bu alandaki politika ve yaklaşımları da dikkate alınarak, yeni bilgi toplumu stratejisinin hazırlık çalışmalarına başlanacaktır.

Öncelik 50. Posta sektörü kalite, güvenilirlik ve erişilebilirlik esasları ile AB Müktesebatı paralelinde rekabetçi bir anlayışla yeniden yapılandırılacak ve sektörde etkin düzenleme ve denetim sağlanacaktır.

Tedbir 108.

Posta hizmetleri piyasasının kademeli olarak serbestleştirilmesi ve piyasada etkin rekabet ortamının sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Ulaştırma Bakanlığı

DPT,

Hazine Müsteşarlığı,

PTT

Mart Sonu

Posta sektörünü bütünüyle düzenleyecek yeni kanun tasarısı TBMM’ye sevk edilecektir. Söz konusu kanunla, işletmecilerden ayrı ve operasyonel olarak bağımsız düzenleyici ve denetleyici bir yapı oluşturulacak ve mevcut posta tekelinin daraltılması süreci başlatılacaktır.

Tedbir 109.

PTT Genel Müdürlüğünün sektörde oluşacak rekabet ortamına hazır hale getirilmesi için gerekli yasal düzenleme yapılacaktır.

Ulaştırma Bakanlığı

DPT,

Hazine Müsteşarlığı,

PTT

Mart Sonu

PTT Genel Müdürlüğünün, sektörün yeniden yapılandırılması çerçevesinde, oluşacak rekabet ortamına hazırlanması amacıyla organizasyon yapısının ve işleyişinin belirlenmesine yönelik kanun tasarısı TBMM’ye sevk edilecektir.

Öncelik 51. Yayıncılık sektörü teknolojideki gelişmeler de dikkate alınarak geliştirilecek, AB ülkelerine paralel olarak ülkemizde karasal sayısal yayıncılığa geçiş sağlanacaktır.

Tedbir 110.

Sayısal yayıncılık için gerekli mevzuat değişiklikleri yapılacak ve teknik altyapı çalışmalarına devam edilecektir.

RTÜK

Ulaştırma Bakanlığı,

DPT, BTK, TRT

Aralık Sonu

Karasal vericiler üzerinden sayısal yayıncılığa geçiş konusunda 3984 sayılı Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde gerekli değişiklikler yapılacak ve frekans planları hazırlanacaktır.

Tedbir 111.

Yayıncılık sektöründe AB’ye uyum amaçlı düzenlemeler gerçekleştirilecektir.

RTÜK

DPT

Haziran Sonu

Kapsam, tanımlar, yayın ilkeleri, yargı yetkisi, önemli olaylar, alım ve yeniden iletim, reklam pencereleri, bağımsız eserlerin teşviki gibi konularda Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Direktifine uyum amacıyla 3984 sayılı Kanunda ve ikincil mevzuatta değişiklikler yapılacaktır.

Tedbir 112.

AB’nin şartlı erişimle ilgili Müktesebatına uyum amacıyla gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, RTÜK, BTK

Aralık Sonu

Şartlı erişime konu hizmetlere yasa dışı yollardan erişimi engellemek, bu hususu cezai müeyyideye bağlamak üzere 98/84/EC sayılı Direktife uyum sağlamak amacıyla, yasal düzenleme yapılacaktır.

 

Okuyucu Oylamalari:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Goruntulenme:
9.846 kez görüntülendi
Yorumlar:
None
Tagged with: , ,
XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Paste your ad code here